Fight Card

Ginjiro Shigeoka Shigeoka

11-0-0
Match 1

Pedro Taduran Taduran

16 - 4 - 1

Ginjiro Shigeoka Shigeoka

11-0-0
Match 2

Pedro Taduran Taduran

16-4-1

Pete Apolinar Apolinar

17-4-1
Match 3

Matcha Nakagawa Nakagawa

15-2-2

Kyonosuke Kameda Kameda

12-3-2
Match 4

Mugicha Nakagawa Nakagawa

28-10-3

Toma Kondo Kondo

8-8-3
Match 5

Hayate Hanada Hanada

1-1-0

Keisuke Iwasaki Iwasaki

8-5-3
Match 6

Daichi Morino Morino

5-4-0

Toga Fukuhama Fukuhama

4-3-1
Match 7

Majisuka Kosaka Kosaka

5-6-2

Lim Seavlam Seavlam

debut
Match 8

Ryusei Moriwaki Moriwaki

1-0-0